نوروز درکاشان

آداب ورسوم کاشانی ها دراستقبال از نوروز

برای صحبت در باره نوروز این جشن بزرگ و باستانی باید به ایران باستان یعنی حدود هشت هزار سال پیش برگردیم. آن زمان که اجداد ما با طبیعت وعناصرآن انس زیادی داشتند. زمانی که باستانیان ما خورشیدی بودند.خورشید عنصری حیاتی محسوب می‌شد و آیین ها و جشن های خورشیدی زیادی براین مبنا برپا می‌شد، ازجمله: مهرگان جشن زمستانی خورشید، یلدا جشن زایش خورشید و نوروز جشن تابستانی خورشید. نوروز این جشن فرخنده و سنت دیرینه ایرانیان، در طول تاریخ کهن ایران زمین، همواره برپا بوده وبنیان و اصالتش درطول زمان حفظ شده است. اما در هر دوره‌ای وهر دیاری درآداب ... ادامه مطلب